قسم به قلم

«معلی» خطی که «نقاشیان» آثار خود را بر آن مبنا قرار داده است،خط نوظهوری است که «حمید عجمی» مبدع آن بوده و کمی بیش از یک دهه از عمر آن می گذرد. «نقاشیان» می گوید: «این خط تجلی های گوناگون دارد که می تواند در خط نویسی، چلیپا و در تمام اصول خوشنویسی سنتی مورد استفاده قرار گیرد. ضمن آنکه می توان از این خط برای فرم های خاص معنوی استفاده کرد.»
شاید به همین علت بوده است که او از این خط برای نمایشگاه اخیر خود استفاده کرده است چرا که حرکت مرغ ها به سمت بالا در این آثار دیده می شود آن چنان که نقاشیان بر این اعتقاد است: «آنجا که می خواهیم با خداوند نجوا کنیم از خط نسخ استفاده می کنیم.
برای ترسیم جلالیت خداوند از «ثلث»، توصیف زیبایی حضرت حق از «نستعلیق» و برای نشان دادن شیدایی وجودش از خط شکسته و در این میان برای بیان زیبایی حضرت حق از خط «معلی» بهره گرفتم که حیرانی محض است.»او از سال ۷۶ در محضر حمید عجمی این خط را فراگرفته و گویی گمشده خویش را یافته است.خطی که اکنون طرفداران بسیاری دارد: «تعداد زیادی از هنرجویان از این نوع خط استفاده می کنند اما تفکر جدیدی در آن ایجاد نکرده اند و همه «معلی» را همان گونه می نویسند که «عجمی»، در حالی که این خط احتیاج به اندیشه دارد به خصوص آنکه این خط در عین مدرن بودن از ویژگی های خط کوفی بهره برده و بیشتر برای مفاهیم قرآنی و آیات و احادیث ائمه اطهار مورد استفاده قرار می گیرد.»
او البته ویژگی دیگری نیز برای این خط برمی شمرد: «خط معلی درست مانند شخصیت حضرت علی جاذبه و دافعه دارد،گاه با خشونت و گاه با کرشمه همراه است.
«معلی» انرژی خود را از خطوط مختلف گرفته ولی هیچ کدام از این خطوط نیست.»